ආරම්භ කිරීමට ඇති මාර්ගය නම් කතා කිරීම නතර කර ආරම්භ කිරීමයි. - වෝල්ට් ඩිස්නි
වැඩිදුර කියවන්න

ආරම්භ කිරීමට ඇති මාර්ගය නම් කතා කිරීම නතර කර ආරම්භ කිරීමයි. - වෝල්ට් ඩිස්නි

ඕනෑවට වඩා කතා කිරීම කිසි විටෙකත් ඔබ කැමති ස්ථාන කරා ඔබව ගෙන යන්නේ නැත. එය වෙන කිසිවක් නොකරනු ඇත…
ඒවා ලුහුබැඳීමට අපට ධෛර්යයක් තිබේ නම් අපගේ සියලු සිහින සැබෑ විය හැකිය. - වෝල්ට් ඩිස්නි
වැඩිදුර කියවන්න

ඒවා ලුහුබැඳීමට අපට ධෛර්යයක් තිබේ නම් අපගේ සියලු සිහින සැබෑ විය හැකිය. - වෝල්ට් ඩිස්නි

අපගේ සිහින වලින් අඩක් ඉටු නොවන්නේ අප ඒවා ලුහුබැඳීම නවත්වන නිසා පමණි. ලබා දීම වැදගත්…