එය සිදු වන තුරු එය සැමවිටම කළ නොහැකි බව පෙනේ. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා
වැඩිදුර කියවන්න

එය සිදු වන තුරු එය සැමවිටම කළ නොහැකි බව පෙනේ. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

ඔබට එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වන තෙක් සහ එය කළ නොහැකි වන තෙක් එය සැමවිටම කළ නොහැකි බව පෙනේ. අපි බොහෝ විට ප්‍රතික්ෂේප කරමු…