වේදනාව කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන්න, ප්රගතිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. - ඩ්වේන් ජොන්සන්
වැඩිදුර කියවන්න

වේදනාව කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන්න, ප්රගතිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. - ඩ්වේන් ජොන්සන්

වේදනාව කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරන්න, ප්රගතිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. - ඩ්වේන් ජොන්සන්