මිනිසාට ජීවිතයේ දුෂ්කරතා අවශ්‍ය වන්නේ ඒවා සාර්ථකත්වය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය බැවිනි. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්
වැඩිදුර කියවන්න

මිනිසාට ජීවිතයේ දුෂ්කරතා අවශ්‍ය වන්නේ ඒවා සාර්ථකත්වය භුක්ති විඳීමට අවශ්‍ය බැවිනි. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

අපට, මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රීතියෙන් ඉවතට යාමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත. ප්‍රීතිය දිගු කාලයක් පවතින්නේ නම්,…
ඔබට සූර්යයා මෙන් බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව හිරු මෙන් පුළුස්සා දමන්න. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබට සූර්යයා මෙන් බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව හිරු මෙන් පුළුස්සා දමන්න. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

ඔබට සූර්යයා මෙන් බැබළීමට අවශ්‍ය නම්, පළමුව හිරු මෙන් පුළුස්සා දමන්න. - ඒපීජේ අබ්දුල්…
අප උත්සාහය අත් නොහැරිය යුතු අතර ගැටලුව අපව පරාජය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්
වැඩිදුර කියවන්න

අප උත්සාහය අත් නොහැරිය යුතු අතර ගැටලුව අපව පරාජය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. - ඒ.පී.ජේ අබ්දුල් කලාම්

අත්හැරීම මිනිස් මනෝ විද්‍යාවේ ගති ලක්ෂණයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර අවස්ථා අපට ලබා දීමට හැඟෙන තැනට පැමිණේ…