මම කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ, මම දිනුවා හෝ ඉගෙන ගන්නවා. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

මම කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ, මම දිනුවා හෝ ඉගෙන ගන්නවා. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

හිස්

මම කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ, මම දිනුවා හෝ ඉගෙන ගන්නවා.
- නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

ඔබ ෙැමති
එය සිදු වන තුරු එය සැමවිටම කළ නොහැකි බව පෙනේ. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා
වැඩිදුර කියවන්න

එය සිදු වන තුරු එය සැමවිටම කළ නොහැකි බව පෙනේ. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

ඔබට එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වන තෙක් සහ එය කළ නොහැකි වන තෙක් එය සැමවිටම කළ නොහැකි බව පෙනේ. අපි බොහෝ විට ප්‍රතික්ෂේප කරමු…
ජයග්‍රාහකයා යනු කිසි විටෙකත් අත් නොහරින සිහින දකින්නෙකි. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා
වැඩිදුර කියවන්න

ජයග්‍රාහකයා යනු කිසි විටෙකත් අත් නොහරින සිහින දකින්නෙකි. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා

ජයග්‍රාහකයා යනු කිසි විටෙකත් අත් නොහරින සිහින දකින්නෙකි. - නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ආශ්‍රිත උපුටා දැක්වීම්: