සෑම දිනකම ඔබේ විශිෂ්ටතම කෘතිය බවට පත් කරන්න. - ජෝන් වුඩන්

සෑම දිනකම ඔබේ විශිෂ්ටතම කෘතිය බවට පත් කරන්න. - ජෝන් වුඩන්

හිස්

සෑම දිනකම ඔබේ විශිෂ්ටතම කෘතිය බවට පත් කරන්න.
- ජෝන් වුඩන්

ඔබ ෙැමති
දේවල් නිසි ලෙස සකසන අය සඳහා දේවල් වඩාත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේ. - ජෝන් වුඩන්
වැඩිදුර කියවන්න

දේවල් නිසි ලෙස සකසන අය සඳහා දේවල් වඩාත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වේ. - ජෝන් වුඩන්

ඔබේ ජීවිතයේ නිරන්තර උඩු යටිකුරු වනු ඇත. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි දේවල් සැමවිටම ක්‍රියාත්මක නොවේ…
ඔබ වැරදි නොකරන්නේ නම්, ඔබ කිසිවක් නොකරයි. කරන්නෙකු වැරදි කරන බව මම ධනාත්මක ය. - ජෝන් වුඩන්
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබ වැරදි නොකරන්නේ නම්, ඔබ කිසිවක් නොකරයි. කරන්නෙකු වැරදි කරන බව මම ධනාත්මක ය. - ජෝන් වුඩන්

ඔබ වැරදි නොකරන්නේ නම්, ඔබ කිසිවක් නොකරයි. කරන්නෙකු වැරදි කරන බව මම ධනාත්මක ය. -…