සෑම දිනකම අවදි වී ජීවිතයට ස්තූතිවන්ත වන්න. - නිර්නාමික

සෑම දිනකම අවදි වී ජීවිතයට ස්තූතිවන්ත වන්න. - නිර්නාමික

හිස්

සෑම දිනකම අවදි වී ජීවිතයට ස්තූතිවන්ත වන්න.
- නිර්නාමික

ඔබ ෙැමති
වෙනසට බිය නොවන්න. ඔබට හොඳ දෙයක් අහිමි වීමට ඉඩ ඇත, නමුත් බොහෝ විට ඔබ වඩා හොඳ දෙයක් ලබා ගනී. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

වෙනසට බිය නොවන්න. ඔබට හොඳ දෙයක් අහිමි වීමට ඉඩ ඇත, නමුත් බොහෝ විට ඔබ වඩා හොඳ දෙයක් ලබා ගනී. - නිර්නාමික

වෙනස් වීම ජීවිතයේ එකම නියතයයි. එමනිසා, ඒ ගැන බිය නොවන්න. සියල්ලම…
සෑම කෙනෙකුම ඔවුන්ගේ මනසෙහි අඳුරු කොනෙහි ආලෝකය සොයා ගත හැකි යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

සෑම කෙනෙකුම ඔවුන්ගේ මනසෙහි අඳුරු කොනෙහි ආලෝකය සොයා ගත හැකි යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. - නිර්නාමික

සෑම කෙනෙකුම ඔවුන්ගේ මනසෙහි අඳුරු කොනෙහි ආලෝකය සොයා ගත හැකි යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. - නිර්නාමික ආශ්‍රිත උපුටා දැක්වීම්: