ඔබට බැහැ යැයි ඔවුන් කී නිසා එය කරන්න. - නිර්නාමික

ඔබට බැහැ යැයි ඔවුන් කී නිසා එය කරන්න. - නිර්නාමික

හිස්

ඔබට බැහැ යැයි ඔවුන් කී නිසා එය කරන්න.
- නිර්නාමික

ඔබ ෙැමති
ඔබේම සතුට කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබේම ජීවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබේම දැක්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

ඔබේම සතුට කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබේම ජීවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබේම දැක්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. - නිර්නාමික

ඔබේම සතුට කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබේම ජීවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබේම දැක්ම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. - නිර්නාමික සම්බන්ධ…
සන්තෝෂවත් මිනිසුන්ට සෑම දෙයකින්ම හොඳම දේ නැත, ඔවුන් සතුව ඇති සෑම දෙයක්ම හොඳම දේ කරයි. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

සන්තෝෂවත් මිනිසුන්ට සෑම දෙයකින්ම හොඳම දේ නැත, ඔවුන් සතුව ඇති සෑම දෙයක්ම හොඳම දේ කරයි. - නිර්නාමික

සතුටින් සිටීමට නම්, ඔබ සෑම දෙයක්ම සතුටින් හා තෘප්තිමත් බව සහතික කර ගත යුතුය…
අතීත වැරදි ගැන අවධාරණය නොකරන්න, මන්ද ඒවා වෙනස් කිරීමට ඔබට කළ හැකි කිසිවක් නැත. ඔබේ වර්තමානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර අද ඔබේ අනාගතය නිර්මාණය කරන්න. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

අතීත වැරදි ගැන අවධාරණය නොකරන්න, මන්ද ඒවා වෙනස් කිරීමට ඔබට කළ හැකි කිසිවක් නැත. ඔබේ වර්තමානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර අද ඔබේ අනාගතය නිර්මාණය කරන්න. - නිර්නාමික

අතීත වැරදි ගැන අවධාරණය නොකරන්න, මන්ද ඒවා වෙනස් කිරීමට ඔබට කළ හැකි කිසිවක් නැත. ඔබේ වර්තමානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න…
දේවල් හොඳ අතට හැරෙන තෙක් බලා නොසිටින්න. ජීවිතය සෑම විටම සංකීර්ණ වනු ඇත. දැන් සතුටින් සිටීමට ඉගෙන ගන්න, එසේ නොමැතිනම් ඔබට කාලය ඉවර වේ. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

දේවල් හොඳ අතට හැරෙන තෙක් බලා නොසිටින්න. ජීවිතය සෑම විටම සංකීර්ණ වනු ඇත. දැන් සතුටින් සිටීමට ඉගෙන ගන්න, එසේ නොමැතිනම් ඔබට කාලය ඉවර වේ. - නිර්නාමික

දේවල් යහපත් අතට හැරෙන තෙක් ඔබ කිසි විටෙකත් බලා නොසිටිය යුතුය. ජීවිතය සැමවිටම සංකීර්ණ බව දැන ගන්න, ඔබට එය කළ නොහැක…