ඉක්මන් නොවන්න. හොඳ දේ සඳහා කාලය ගතවේ. - නිර්නාමික

ඉක්මන් නොවන්න. හොඳ දේ සඳහා කාලය ගතවේ. - නිර්නාමික

හිස්

ඉක්මන් නොවන්න. හොඳ දේ සඳහා කාලය ගතවේ.
- නිර්නාමික

ඔබ ෙැමති
යන්නට ඉගෙන ගන්න, ඔබේ ජීවිතයේ සෑම කෙනෙකුම රැඳී සිටීමට අදහස් නොකරයි. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

යන්නට ඉගෙන ගන්න, ඔබේ ජීවිතයේ සෑම කෙනෙකුම රැඳී සිටීමට අදහස් නොකරයි. - නිර්නාමික

ඔබේ ජීවිතයේ සෑම කෙනෙකුම රැඳී සිටීමට අදහස් නොකරන නිසා යන්නට ඉගෙන ගන්න. එය අත්‍යවශ්‍යයි…
අසමත් වීමට බිය නොවන්න. එයින් ඉගෙන ගෙන ඉදිරියට යන්න. නොපසුබට උත්සාහය විශිෂ්ටත්වය ඇති කරයි. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

අසමත් වීමට බිය නොවන්න. එයින් ඉගෙන ගෙන ඉදිරියට යන්න. නොපසුබට උත්සාහය විශිෂ්ටත්වය ඇති කරයි. - නිර්නාමික

අසමත් වීම සාර්ථකත්වයේ කුළුණයි. අසාර්ථක නොවී, රසය භුක්ති විඳීමට ඔබට අපහසු වනු ඇත…
ඕනෑවට වඩා සිතීම මනස දූෂණය කරයි, සතුට විනාශ කරයි, සහ කිසි විටෙකත් නොතිබූ ගැටලු ඇති කරයි. - නිර්නාමික
වැඩිදුර කියවන්න

ඕනෑවට වඩා සිතීම මනස දූෂණය කරයි, සතුට විනාශ කරයි, සහ කිසි විටෙකත් නොතිබූ ගැටලු ඇති කරයි. - නිර්නාමික

ඕනෑවට වඩා සිතීම මනස දූෂ්‍ය කරයි, සතුට විනාශ කරයි, සහ කිසි විටෙකත් නොතිබූ ගැටලු නිර්මාණය කරයි.